ค่ายพุทธธรรม ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2556


ค่ายพุทธธรรม

ค่ายพุทธธรรม

ค่ายพุทธธรรม

ค่ายพุทธธรรมวันที่ 28 มิถุนายน 2556 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมค่ายพุทธธรรม ณ วัดป่านาแก ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เพื่อปลูกฝังให้พุทธบุตรมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา และครูบาอาจารย์ พัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนา เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหน้าที่พุทธบริษัทให้เยาวชนเข้าใจอย่างถูกต้อง ตลอดจนส่งเสริมจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

About dnavaroj

somdejprayansungworn school

Posted on มิถุนายน 28, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: